Hodnoty & zásadní orientace

 

Odpovědné vedení podniku s ohledem na trvale udržitelný rozvoj je úzce spjato s našimi hodnotami a principy. Naše hodnoty tvoří podstatu našeho jednání a popisují, kdo jsme. Interní obecné zásady a standardy konkretizují to, jakým způsobem v každodenní práci realizujeme naše hodnoty.

Naše hodnoty

Našich pět podnikových hodnot poskytuje orientaci pro naše každodenní jednání a zacházení s kolegy, partnery a se společností:

Podnikatelský postoj – nadšení – spolehlivost – odpovědnost – technologická výtečnost

Naše zásadní orientace a principy

Naše interní podnikové směrnice jsou základem pro jednání všech spolupracovníků a podnikových úseků. Tyto konkretizují realizaci našich hodnot při každodenní práci:

 • Náš kodex chování definuje pro všechny spolupracovníky na celém světě naše pojetí odpovědného jednání.
 • Naše směrnice CR definují zásady a strategické cíle odpovědného jednání v koncernu Knorr-Bremse.
 • Standardizované úrovně kvality pro nákup definují naše požadavky, které klademe na naše dodavatele, také s ohledem na aspekt trvale udržitelného rozvoje.
 • V rámci naší politiky ohledně ochrany zdraví, bezpečnosti práce a životního prostředí, se zavazujeme k vysokým výkonovým standardům.
 • Naše firemní zásady slouží každému jednotlivci jako pomůcka pro úspěšné řízení zaměstnanců a zároveň jsou vzorem, jak by mělo být ve firmě Knorr-Bremse řízení vnímáno, chápáno a také skutečně prožíváno.
 • Interní směrnice ohledně takzvaného Local Care Engagement stanovuje zásady pro naše sociální angažmá na úrovni stanoviště závodu.

Kromě toho orientujeme naši podnikatelskou odpovědnost podle mezinárodně uznaných principů a standardů. Orientujeme se podle

 • principů Organizace Spojených Národů UN Global Compact v oblastech lidských práv, pracovních norem, ochrany životního prostředí a boje proti korupci
 • všeobecného prohlášení lidských práv Organizace Spojených Národů
 • zásad Mezinárodní Pracovní Organizace (ILO)
 • základních principů Organizace Spojených Národů ohledně hospodářství a lidských práv
 • Charty trvale udržtelného rozvoje Mezinárodní Asociace veřejné dopravy (Charta UITP)
 • norem Mezinárodní standardizační organizace, jako je ISO 14001 nebo ISO 9001

Sdílet